Warunki użytkowania

Dodatkowe linki

Masz dodatkowe pytania?

Potrzebujesz informacji dotyczących serwisu lub logowania się na Twoje konto? Prosimy o kontakt tutaj.

Warunki użytkowania

 

Niniejsza strona określa wiążące Użytkownika zasady korzystania ze stron i usług Monster ("Zasady").

Zasady zostały zaktualizowane dnia 20 maja 2014 r. Kliknij tutaj w celu uzyskania streszczenia zmian.

Warunki użytkowania

Niniejsze Zasady stanowią treść stosunku umownego wiążącego Użytkownika z Monster Worldwide, Inc. lub jakąkolwiek spółką Monster obsługującą serwis dla danego kraju, w którym znajduję się miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa Użytkownika ("Monster"). Niniejsze Zasady muszą zostać przez Użytkownika zaakceptowane z chwilą uzyskania dostępu do Strony i Usług Monster oraz rozpoczęcia korzystania z nich. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika niniejszych Zasad, Użytkownik nie ma prawa korzystania z Serwisu Monster oraz Usług Monster.

Strona Monster oznacza dowolną stronę WWW pozostająca pod pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Monster, (w tym strona Monster.com, strona BeKnown.com oraz strona www, z której Użytkownik uzyskał dostęp do niniejszych Zasad) zawierającą Usługi Monster. Usługi Monster są definiowane jako aplikacje oraz usługi oferowane przez Monster, w tym usługi on-line służące do zamieszczania i wyszukiwania ofert zatrudnienia oraz wszelkie aplikacje, do których uzyskuje się dostęp poprzez Platformę Facebooka lub jakikolwiek zdalny lub inny interfejs umożliwiający dostęp do takiej aplikacji (razem jako "Usługi Monster"). Strony Monster zawierają również narzędzia, takie jak BeKnown oraz usługi sieci "społecznościowych" online, służące do tworzenia społeczności (grup) sieciowych, zawodowych lub prywatnych („Monster Networking”) wśród użytkowników Stron Monster ("Użytkowników"). Strony Monster pozwalają również Użytkownikom na tworzenie indywidualnych profili, które mogą zawierać dane osobowe ("Profile"), oraz na ich upublicznianie w całości lub w części.

Niniejsze Zasady mogą być zmieniane przez Monster w każdym czasie. Każda zmiana powoduje zamieszczenie zaktualizowanych Zasad na stronie www. Witryny Monster posiadają również takie narzędzia jak aplikacja BeKnown, społeczności wirtualne oraz narzędzia komunikacyjne zaprojektowane, by ułatwiać kontakty zawodowe i osobiste („Networking w ramach witryn Monster” użytkowników witryn Monster („Użytkownicy”). Witryny Monster pozwalają także użytkownikom na tworzenie indywidualnych profilów zawierających informacje osobiste („Profile”) oraz publiczne udostępnianie ich w całości lub w części. Ponadto spółka Monster może zbierać informacje o użytkowniku z dostępnych publicznie stron i wykorzystywać je do tworzenia profilów lub dodawać je do istniejących profilów.

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad przez Użytkownika, Monster ma prawo zawiesić dostęp do Stron i Usług Monster.

Ze Stron i Usług Monster mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat (lub są pełnoletnie zgodnie z obowiązującym Użytkownika prawem). Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Stron i Usług pod nadzorem rodzica, prawnego opiekuna lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Użytkownik nie może wykorzystywać treści dostępnej w witrynach Monster lub profilach w celu określenia kwalifikowalności danej osoby, jeśli chodzi o: (a) kredyt lub ubezpieczenie dla celów osobistych, rodzinnych, domowych; (b) zatrudnienie; lub c) licencje rządowe lub korzyści.

1. Korzystanie z zawartości Monster

Użytkownik ma prawo dostępu i korzystania ze Stron Monster oraz pobierania i drukowania Zawartości Monster, wyłącznie do osobistego a nie komercyjnego użytku. Zawartość Stron Monster, taka jak między innymi projekty, teksty, grafika, obrazy, wideo, informacje, logo, przyciski graficzne, oprogramowanie, pliki audio oraz inna zawartość Monster ("Zawartość Monster") jest chroniona przez prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej. Cała Zawartość Monster jest własnością Monster lub jego licencjodawców. Kompilacja (oznaczająca zbiór, układ oraz złożenie) całej zawartości Stron Monster, jest wyłączną własnością Monster i jest chroniona przez prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub inne prawa własności intelektualnej. Nieautoryzowane wykorzystanie Zawartości Monster stanowi naruszenie praw własności intelektualnej lub innych regulacji prawnych i jest surowo zabronione. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do znaków i oznaczeń oraz innych praw własności intelektualnej związanych z oryginalną Zawartością Monster w odniesieniu do każdej autoryzowanej kopii Zawartości Monster wykonanej przez Użytkownika.

Kody stworzone przez Monster do wygenerowania lub wyświetlenia Zawartości Monster lub jakiekolwiek Strony Monster są również chronione przez prawa własności intelektualnej Monster i Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma prawa ich kopiować ani zmieniać.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie sprzedawać ani modyfikować Zawartości spółki Monster ani nie będzie powielać, wyświetlać, wykonywać publicznie, rozpowszechniać ani w inny sposób użytkować Zawartości spółki Monster w celach publicznych lub komercyjnych w powiązaniu z produktami lub usługami innymi niż Strony Monster lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować powstanie wątpliwości wśród klientów, dyskredytuje spółkę Monster lub jej licencjodawców, osłabia strukturę własności spółki Monster lub jej licencjodawców lub narusza prawa własności intelektualnej spółki Monster lub jej licencjodawców. Ponadto Użytkownik zgadza się nie korzystać z Zawartości spółki Monster w niewłaściwy sposób. Używanie Zawartości spółki Monster w innych aplikacjach, witrynach lub sieciowych środowiskach komputerowych do jakichkolwiek celów jest zabronione. Kod, który spółka Monster tworzy w celu generowania lub wyświetlania Zawartości spółki Monster lub stron stanowiących część Aplikacji albo Usługi, jest również chroniony przez prawo autorskie spółki Monster, a Użytkownik nie może kopiować ani adaptować takiego kodu.

2. Korzystanie z usług Monster

Zamieszczanie ofert, baza CV ("Baza CV Monster") i inne funkcje Stron Monster mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby poszukujące zatrudnienia lub informacji o pracy oraz przez pracodawców poszukujących pracowników. Dodatkowo, usługa Networking i Profile Monster może być wykorzystywana dla dozwolonych zastosowań sieciowych, zawodowych lub osobistych. Korzystanie z Usług Monster przez Użytkownika może podlegać także innym umowom. W przypadku konfliktu pomiędzy tymi Zasadami a innymi umowami, zawartymi przez Użytkownika z Monster, te inne umowy będą miały moc wiążącą. Termin "ogłoszenie" używany w tym dokumencie oznacza informacje, które Użytkownik wysyła, publikuje lub wyświetla na Stronie Monster.

Użytkownik Monster zobowiązuje się powstrzymać od:

(a) przesyłania, zamieszczania, rozprowadzania, przechowywania lub niszczenia materiałów, włącznie z Zawartością Monster, stanowiącego naruszenie odpowiednich przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących zbieranie, przetwarzanie lub przesyłanie danych osobowych lub innych informacji prywatnych lub stanowiącego naruszenie polityki prywatności Monster;

(b) podejmowania działań, które mogą obciążać w nadmierny lub nieproporcjonalny sposób infrastrukturę Stron Monster;

(c) używania urządzeń służących do poruszania się lub przeszukiwania którejkolwiek ze Stron Monster, innych niż narzędzia dostępne na Stronie, ogólnodostępna przeglądarka www lub inne narzędzia zaakceptowane przez Monster;

(d) stosowania urządzeń służących do wydobywania lub zbierania danych;

(e) łamania lub prób naruszania zabezpieczeń Stron Monster, włącznie z próbami badania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszania zabezpieczeń środków uwierzytelniania, bez odpowiedniej autoryzacji;

(f) preparowania nagłówków pakietów TCP/IP lub jakichkolwiek części informacji nagłówkowych w ogłoszeniach email lub grup dyskusyjnych;

(g) dekompilacji jakiejkolwiek z części Stron Monster;

(h) zbierania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek sposób Zawartości Monster lub danych zawartych na Stronach Monster, włącznie z nieaktualnymi ofertami pracy, jeśli nie zezwalają na to niniejsze Zasady;

(i) tworzenia ramek lub odnośników do Zawartości Monster lub danych dostępnych na Stronie Monster, jeśli nie zezwalają na to niniejsze Zasady;

(j) zamieszczania zawartości lub materiałów, promujących lub aprobujących nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje lub nielegalne działania, lub aprobujących lub dostarczających informacje o nielegalnych działaniach, lub innych działaniach zabronionych przez te Zasady, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, łamanie cudzej prywatności, dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych, lub wykonywanie nielegalnych kopii nośników;

(k) zamieszczania CV lub Profilu lub aplikowania o pracę w imieniu innej osoby;

(l) przekazywania kontaktu z pracodawcą do agenta, agencji lub innej osoby trzeciej;

(m) zamieszczania więcej niż jednej kopii tego samego CV jako publicznego w tym samym czasie;

(n) udostępniania osobom trzecim danych dot. logowania do którejkolwiek ze Stron Monster;

(o) uzyskiwania dostępu do danych nie przeznaczonych dla Użytkownika, lub logowania się do serwera lub konta, do którego Użytkownik nie ma uprawnień;

(p) zamieszczania lub wysyłania do Strony Monster niekompletnych, fałszywych lub niedokładnych danych biograficznych, lub danych, które nie są danymi Użytkownika;

(q) zamieszczania zawartości zawierającej strony o ograniczonym dostępie, lub wymagające hasła, lub ukrytych stron lub obrazów;

(r) uzyskiwania od innych Użytkowników haseł lub danych osobowych, pozwalających na ich identyfikację;

(s) usuwania lub zmieniania materiałów zamieszczonych przez inną osobę lub podmiot;

(t) niepokojenia, zachęcania do niepokojenia, lub popierania niepokojenia grupy, firmy lub osoby;

(u) wysyłania niezamówionych wiadomości pocztowych lub email, wykonywania niezamówionych rozmów telefonicznych lub wysyłania niezamówionych wiadomości faksowych, promujących i/lub reklamujących produkty lub usługi do Użytkowników, lub kontaktowania się z Użytkownikami, którzy wyraźnie określili, że nie życzą sobie kontaktów z Użytkownikiem;

(v) prób uzyskiwania wpływu na usługi Użytkownika, komputera lub sieci, włącznie, bez ograniczeń z przesyłaniem wirusa do Strony Monster, przeładowaniem, prowadzeniem działań typu: "flooding", "spamming", "mailbombing" lub "crashing";

(w) promowania lub popierania nielegalnej lub nieautoryzowanej kopii dzieła innej osoby, w tym udostępniania nielegalnie skopiowanego programu komputerowego lub odnośników do niego, dostarczania lub udostępniania informacji służących do obejścia urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem, zainstalowanych przez producenta, lub dostarczania lub udostępniania nielegalnie skopiowanej muzyki lub innych plików multimedialnych, lub odnośników do nielegalnie skopiowanej muzyki, lub innych plików multimedialnych;

(x) wykorzystywania Usług Monster do celów niezgodnych z prawem lub nielegalnych działań, lub zamieszczania lub wysyłania zawartości, CV, lub ofert pracy mających charakter oszczerczy, względnie lub bezwzględnie obraźliwy, wulgarny, obsceniczny, grożący, uwłaczający, nienawistny, rasistowski, dyskryminujący, groźny, lub mogący wywołać rozdrażnienie, niewygodę, zakłopotanie, lęk, zaniepokojenie, lub zawierający odnośniki do pornograficznych, nieprzyzwoitych lub wyraźnie seksualnych materiałów jakiegokolwiek rodzaju, określony przez Monster; lub

(y) zamieszczania jakichkolwiek CV, które nie są prawdziwymi CV i stanowią próbę reklamowania lub promowania produktów lub usług.

Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Monster będzie badać przypadki, które mogą stanowić naruszenie, oraz może i będzie współpracować z organami ścigania przy karaniu Użytkowników, którzy mogą być powiązani z takimi naruszeniami.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w poufności swojego konta, profilu oraz haseł. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła lub jakichkolwiek innych informacji związanych z dostępem do konta osobom trzecim , czasowo lub na stałe. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za jakiekolwiek użycie danych rejestracyjnych oraz haseł Strony Monster Użytkownika przez osoby trzecie, bez względu na ewentualną autoryzację Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować Monster o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownika, Profilu lub haseł.

3. Dodatkowe zasady obowiązujące Pracodawców

Pracodawcy są wyłącznie odpowiedzialni za ogłoszenia zamieszczone na Stronach Monster. Monster nie jest uważany za pracodawcę, w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika ze Strony Monster, oraz Monster nie jest odpowiedzialny za decyzje o zatrudnieniu, podjęte przez osobę zamieszczającą ogłoszenie na którejkolwiek ze Stron Monster.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku anulowania konta pracodawcy, lub gdy konto pracodawcy zostanie usunięte, wszelkie informacje o takim koncie w Monster, włącznie z zapisanymi CV, kontaktami sieciowymi, oraz listami mailingowymi zostaną oznaczone jako usunięte i mogą zostać usunięte z baz danych Monster. Informacje mogą być dostępne przez pewien okres czasu, z uwagi na opóźnienia w usuwaniu ich z serwerów www Monster.

W celu ochrony Użytkowników Monster przed reklamami lub nagabywaniem, Monster zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wiadomości email, które pracodawca może wysyłać do Użytkowników, do wysokości, którą Monster uzna za odpowiednią. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał networking w witrynach Monster i profile w zgodzie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych.

Oferty Pracy

Oferta pracy nie może zawierać:

(a) odnośników, innych niż te, autoryzowane przez Monster;

(b) wprowadzających w błąd, nieczytelnych lub “ukrytych” słów kluczowych, powtórzonych słów kluczowych, lub słów kluczowych, które nie są istotne dla prezentowanego stanowiska, zdefiniowanych przez Monster według własnego uznania;

(c) nazw, logo ani znaków towarowych niestowarzyszonych spółek, innych niż te, które należą do klientów Użytkownika, za wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych z Monster;

(d) nazw uczelni, miast, województw lub krajów, niezwiązanych z ofertą pracy;

(e) więcej niż jednej oferty pracy lub opisu stanowiska, więcej niż jednej lokalizacji, lub więcej niż jednej kategorii ofert, chyba że jest to dozwolone dla produktu;

(f) niedokładnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; oraz

(g) materiałów lub odnośników do materiałów, dotyczących wykorzystania ludzi w sposób seksualny, przy użyciu przemocy lub w inny sposób, lub służących do pozyskiwania danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Nie możesz wykorzystywać ofert pracy lub usługi Networking i Profile Monster dla celów:

(a) zamieszczania ofert w sposób, który nie jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi, włącznie, ale nie tylko, z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do pracy oraz zatrudnienia, równości szans oraz wymagań kwalifikacyjnych do pracy, prywatności danych, dostępu i wykorzystania danych oraz własności intelektualnej;

(b) zamieszczania ofert wymagających obywatelstwa konkretnego kraju lub prawomocnego zamieszkania w danym kraju jako warunek zatrudnienia, jeśli nie jest to wymagane jako warunek zgodności z prawem;

(c) zamieszczania ofert zawierających wymagania lub kryteria w sytuacji gdy takie wymagania lub kryteria nie stanowią rzeczywistych ani prawnych wymagań dla danej oferty pracy;

(d) wykorzystywać profilów w celu określenia kwalifikowalności danej osoby, jeśli chodzi o: (a) kredyt lub ubezpieczenie dla celów osobistych, rodzinnych, domowych; (b) zatrudnienie; lub c) licencje rządowe lub korzyści;

(e) zamieszczania ofert lub innych reklam konkurentów Monster lub zamieszczania ofert lub innej zawartości zawierającej odnośniki do stron będących konkurencją dla Monster;

(f) sprzedawania, promowania lub reklamowania produktów lub usług;

(g) zamieszczania ofert franszyzy, piramidy, “członkostwa w klubie”, dystrybucji, możliwości marketingu wielopoziomowego, lub agencji przedstawicieli sprzedaży;

(h) zamieszczania ofert biznesowych wymagających przedpłaty lub wpłat okresowych, lub wymagających rekrutacji innych członków, pod-dystrybutorów lub pod-agentów;

(i) zamieszczania ofert pracy, na podstawie których wypłacane jest wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, jeśli ogłoszenie jasno nie określa, że z tytułu oferowanej pracy należy się wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, oraz jasno nie określa produktu lub usługi, którą poszukujący pracy będzie musiał sprzedawać/oferować;

(j) zamieszczenia oferty, która faktycznie nie stanowi oferty zatrudnienia;

(k) zamieszczania ofert pracy na Stronach Monster dla agencji modeli, agencji aktorskich, agencji talentu lub rozrywki, lub na stanowiska wyszukiwania talentów;

(l) reklamowania usług seksualnych lub poszukiwania pracowników na stanowiska związane ze świadczeniem usług seksualnych;

(m) wykorzystywania części ludzkiego ciała, lub oferowania części ludzkiego ciała, włącznie, bez ograniczeń z usługami reprodukcyjnymi, takimi jak oddawanie jajeczek oraz surogacja;

(n) popierania konkretnej partii politycznej, agendy politycznej, pozycji lub problemu politycznego;

(o) promocji określonej religii;

(p) zamieszczania ofert pracy wykonywanej w krajach będących przedmiotem sankcji ekonomicznych Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; oraz

(q) jeśli nie dozwolone przez obowiązujące prawo, zamieszczania ofert, które wymagają od aplikującego podawania informacji odnoszących się do jej/jego
(I) pochodzenia etnicznego lub rasowego, (II) przekonań politycznych (III) przekonań filozoficznych lub religijnych (IV) członkostwa w związku zawodowym (V) zdrowia fizycznego lub psychicznego (VI) aktywności seksualnej (VII) informacji o niekaralności lub toczących się postępowaniach lub (VIII) wieku.

Monster zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty pracy lub zawartości ze Strony Monster, która według uznania Monster nie spełnia powyższych warunków, lub jeśli zamieszczona zawartość w ocenie Monster może naruszać interes Monster.

Jeśli w czasie korzystania z Usług Monster, Użytkownik poda nieprawidłowe dane lub fakty, lub w inny sposób wprowadzi Monster w błąd co do natury swojej działalności, Monster ma prawo zakończenia świadczenia Usług na rzecz takiego Użytkownika.

Baza CV

Używanie Bazy CV Monster przez Pracodawców

Użytkownik może korzystać z Bazy CV Monster zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz innymi umowami, które zawarł z Monster. Użytkownik może korzystać z Bazy CV Monster zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych, ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych z Bazy CV Monster osobom trzecim, chyba że Użytkownik jest autoryzowaną agencją rekrutacyjną, agencją zatrudniania, agencją ogłoszeniową lub inną, lub dane takie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów zatrudniania. Użytkownik zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki fizyczne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony danych uzyskanych z Bazy CV Monster przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Użytkownik nie ma prawa udostępniać danych związanych z dostępem do licencji stanowiskowej Bazy CV innym osobom, ani danych związanych z dostępem do licencji pay-per-view Bazy CV osobom trzecim.

Baza CV Monster nie może być wykorzystywana:

(a) do jakichkolwiek celów innych niż dla celów pracodawcy poszukującego pracowników, a w szczególności do reklamowania lub promocji produktów lub usług posiadaczom CV;

b) do wykonywania niezamówionych rozmów telefonicznych, ani faksów, ani do wysyłania niezamówionej poczty, wiadomości email lub newsletterów posiadaczom CV, ani do kontaktowania się z nimi, chyba że wyrazili oni zgodę na kontakt (w sytuacji, gdy zgoda jest wymagana, lub jeśli zgoda nie jest wymagana, gdy poinformowali Użytkownika, że nie chcą aby się z nimi kontaktować); lub

(c) do wyszukiwania kandydatów lub do kontaktowania się z poszukującymi pracy lub posiadaczami CV w odniesieniu do targów pracy oraz ofert biznesowych zabronionych w Sekcji 3.

Aby zapewnić naszym klientom bezpieczne i efektywne użytkowanie, Monster zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości danych (włącznie z wyświetleniami CV), do których Użytkownik może uzyskać dostęp w danym okresie czasu. Te ograniczenia mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Monster.

4. Dodatkowe zasady mające zastosowanie do Poszukujących Pracy

Po dokonaniu rejestracji na jakiejkolwiek Stronie Monster, Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta i podanie pewnych informacji, zawierających, między innymi, prawidłowy adres email ("Dane Użytkownika").

Uzupełniony Profil musi być dokładny i opisywać Użytkownika jako osobę fizyczną. Utworzenie Profilu wymaga wypełnienia standardowych pól, bez podawania jakichkolwiek numerów telefonów, adresów, adresów email lub innych informacji mogących posłużyć do kontaktu z Użytkownikiem, innych niż nazwisko oraz URL.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za formę, zawartość i poprawność CV lub treści zawartych w CV, umieszczonych na Stronach Monster.

Monster zastrzega sobie prawo do oferowania Użytkownikowi usług i produktów stron trzecich, w oparciu o preferencje podane przez Użytkownika przy rejestracji lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, lub w przypadku, wyrażenia zgody na otrzymywanie takich ofert. Zobacz Oświadczenie Prywatności Monster, aby uzyskać więcej informacji na temat Danych.

Użytkownik nie posiada praw własności do Konta. W przypadku anulowania Konta w Monster, lub jego usunięcia/zamknięcia, wszelkie dane Konta w Monster, włącznie z CV, Profilami, listami motywacyjnymi, zapisanymi ofertami, kwestionariuszami zostaną oznaczone jako usunięte i mogą zostać usunięte z baz danych Monster, oraz zostaną usunięte z obszarów publicznych Stron Monster. Informacje mogą być dostępne przez pewien okres czasu, z uwagi na opóźnienia w ich usuwaniu z serwerów www Monster. Dodatkowo, strony trzecie mogą posiadać zapisane kopie takich Danych.

Monster zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i wszystkich Danych po dłuższym okresie braku aktywności Użytkownika.

5. Zasoby Użytkowników i Wysyłanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, obrazy, wideo, reklamy, wiadomości lub inne materiały przesłane, zamieszczone lub wyświetlane przez Użytkownika na lub za pośrednictwem Strony Monster („Zasoby Użytkownika”) jest odpowiedzialna wyłącznie osoba, od której pochodzą dane Zasoby Użytkowników. Monster nie rości sobie praw własności lub kontroli nad żadnymi Zasobami Użytkownika. Użytkownik lub odpowiednio strona trzecia jako licencjodawca, zachowuje wszelkie patenty, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie do Zasobów Użytkownika, którą prześle, zamieści lub wyświetli na lub za pośrednictwem Stron Monster, jak również ponosi odpowiedzialność za ochronę tych praw. Przez przesłanie, zamieszczenie lub wyświetlenie Zasobów Użytkownika na lub za pośrednictwem Stron Monster, Użytkownik udziela Monster nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, przenoszalnej licencji (z możliwością sublicencjonowania) na używanie, powielanie, adaptację, dystrybucję oraz publikację danych Zasobów Użytkownika przez Monster. Dodatkowo, przesyłając, zamieszczając lub wyświetlając Zasoby Użytkownika, które mają być dostępne publicznie, Użytkownik udziela Monster nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na powielanie, adaptację, dystrybucję oraz publikację danych Zasobów Użytkownika do celów promocji Monster oraz jego usług. Po usunięciu określonych Zasobów Użytkownika z Monster, Monster zaprzestanie korzystania z powyższych licencji w ciągu komercyjnie uzasadnionego okresu. Monster zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji, zamieszczania, wyświetlania lub przesyłania jakiejkolwiek Zasobów Użytkownika według własnego uznania.

Ponadto, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do udzielenia opisanej powyżej licencji lub że właściciel takich praw, w tym autorskich praw osobistych do Zawartości Użytkownika, całkowicie i skutecznie zrzekł się rzeczonych praw oraz skutecznie i nieodwołalnie przekazał Użytkownikowi prawo do udzielenia opisanej powyżej licencji. Jeśli Zasoby Użytkownika zostaną umieszczone w jakimkolwiek Publicznym Obszarze jakiejkolwiek Strony Monster, Użytkownik zezwala również każdemu innemu Użytkownikowi na uzyskanie dostępu, wyświetlanie, podgląd, przechowywanie oraz powielanie Zasobów Użytkownika do osobistego użytku. Za wyjątkiem powyższego postanowienia, właściciel Zasobów Użytkownika zamieszczonej na jakiejkolwiek Stronie Monster zachowuje wszelkie prawa, które mogą istnieć w odniesieniu do takiej Zasobów Użytkownika. Monster może przejrzeć i usunąć jakąkolwiek Zasoby Użytkownika, która może, w jego ocenie, łamać niniejsze Zasady, odpowiednie przepisy prawa, regulacje lub ustawy, być znieważająca, uciążliwa, obraźliwa lub nielegalna, lub która może szkodzić lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Użytkowników jakiejkolwiek Strony Monster. W przypadku złamania Zasad lub odpowiednich praw, reguł lub regulacji Monster zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika oraz pozbawienia go dalszego dostępu do Stron Monster lub korzystania z Usług Monster. Monster może podjąć działania, w odniesieniu do Zasobów Użytkownika, które uważa za konieczne lub odpowiednie według własnego uznania, jeśli uważa, że dane Zasoby Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności po stronie Monster, naruszać dobre imię lub wizerunek Monster, lub spowodować, że Monster straci Użytkowników lub (w całości lub częściowo) usługi swojego ISP lub innych dostawców.

Monster nie zapewnia ani nie gwarantuje prawdziwości, dokładności lub wiarygodności Zasobów Użytkownika, utworów zależnych od Zasobów Użytkownika lub innych form komunikacji zamieszczonych przez Użytkowników, ani nie popiera żadnych opinii wyrażanych przez Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opieranie się na materiałach zamieszczonych przez innych Użytkowników odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Poniżej przedstawiono częściową listę Zasobów Użytkownika, które są zabronione w ramach Aplikacji. Lista ta ma charakter przykładowy i nie stanowi pełnego wykazu zabronionych Zasobów Użytkownika. Zabronione są zasoby, które:

  • są w sposób dorozumiany lub wyraźny obraźliwe, na przykład zachęcają lub nakłaniają do rasizmu, bigoterii, dyskryminacji, nienawiści lub przemocy fizycznej wobec jakichkolwiek grup lub osób;
  • noszą znamiona molestowania albo promują lub popierają takie zachowania wobec jakichkolwiek grup lub osób;
  • wiążą się z przesyłaniem „wiadomości śmieci”, „łańcuszków szczęścia”, niezamówionej masowej komunikacji elektronicznej lub spamu lub z wyłudzaniem danych;
  • promują lub popierają niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd informacje lub nielegalne działania lub zachowania stanowiące przejawy nadużyć, gróźb, obsceniczności, zniesławienia lub szkalowania;
  • promują lub popierają niedozwolone lub nieuprawnione kopiowanie dzieł chronionych prawami autorskimi innych osób, na przykład przez dostarczanie lub udostępnianie pirackich programów komputerowych albo łączy do nich; przekazywanie lub udostępnianie informacji na temat sposobów omijania zabezpieczeń przed kopiowaniem zainstalowanych przez producenta lub przekazywanie lub udostępnianie pirackich utworów muzycznych albo innych materiałów multimedialnych lub łączy do nich;
  • zawierają strony o ograniczonym dostępie lub wymagające hasła albo ukryte strony lub obrazy;
  • zawierają łącza do jakichkolwiek materiałów o charakterze pornograficznym, nieprzyzwoitym lub seksualnym;
  • zawierają łącza lub umożliwiają dostęp do materiałów stanowiących fizyczne lub seksualne wykorzystywanie osób poniżej 18. roku życia lub ujawniają dane osobowe osób niepełnoletnich;
  • przedstawiają instrukcje dotyczące czynności niezgodnych z prawem lub innych czynności zabronionych przez niniejsze Warunki, w tym nabywania nielegalnej broni, naruszania prywatności innych osób, rozpowszechniania lub tworzenia wirusów komputerowych lub niedozwolonego kopiowania materiałów multimedialnych; oraz
  • ujawniają hasła lub informacje umożliwiające identyfikację innych Użytkowników.

Przesłane przez Użytkownika dane Profilu muszą dotyczyć Użytkownika - konkretnej osoby. Przykładami nieodpowiednich i niedozwolonych Profilów są w szczególności Profile przedstawiające zwierzęta, miejsca, obiekty nieożywione, postacie fikcyjne lub osoby niebędące Użytkownikami. Zasoby Użytkownika przesłane do Sieci Monster nie mogą zawierać, informacji, które mogą zostać odebrane jako bezpośrednie namawianie, reklamowanie lub rekrutowanie na dostępne stanowiska pracy, skierowanych do osób poszukujących zatrudnienia na pełen lub część etatu. W celu ochrony Użytkowników Społeczności Monster przed reklamami lub namawianiem, Monster zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wiadomości email lub innych wiadomości, które Użytkownik może wysyłać do innych Użytkowników, do liczby, którą uzna za odpowiednią według własnego uznania.

Profile pochodzące z Zasobów Użytkowników mogą również być udostępnione na Stronach Monster. Monster nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje dokładności lub aktualności takich Profili pochodnych, lub ich przydatności dla oceny przez pracodawców. Pochodne Profile mogą znacząco różnić się od Zawartości Użytkowników.

Doceniamy kontakt z naszymi Użytkownikami i zachęcamy do komentowania naszych Usług oraz Stron Monster. Zgodnie z polityką Monster nie akceptujemy ani nie rozważamy pomysłów, sugestii, wynalazków lub materiałów innych niż te, które zostały przez Monster wyraźnie zamówione. W ramach swej polityki Monster szczególnie wysoko ceni konkretne uwagi na temat działalności Monster, w związku z powyższym Użytkownik powinien powstrzymać się od przesyłania twórczych pomysłów, opisów wynalazków, sugestii lub innych materiałów, w przeciwnym razie wszelkie tego typu twórcze sugestie, pomysły, szkice, koncepty, wynalazki lub inne informacje ("Materiały"), stają się własnością Monster, lub ewentualnie, w przypadku gdy Monster nie jest wyłącznie uprawniony do Materiałów, Użytkownik niniejszym udziela Monster nieodpłatnej, nieodwołalnej, wieczystej licencji do używania Materiałów, a Monster będzie uprawniony do nieograniczonego używania Materiałów w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub nie, bez obowiązku kompensacji względem Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich. Monster nie jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Materiałów.

6. Powiadamianie o naruszeniu praw autorskich lub praw własności przemysłowej

W przypadku gdy na Stronach Monster znajduje się materiał (wysłany, zamieszczony lub skopiowany), do którego Użytkownik lub osoba trzecia posiada autorskie prawa lub inne prawa własności intelektualnej i które to prawa są w ten sposób naruszane, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Monster za pośrednictwem następującego adresu e-mail: DMCALegal@monster.com lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

Monster Worldwide, Inc.
Attn: Legal Department-DMCA
133 Boston Post Road
Weston, MA 02493
USA

Potrzebujesz pomocy w związku z poszukiwaniem pracy? Skontaktuj się z nami.

7. Usuwanie Użytkowników łamiących prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej

Monster szanuje własność intelektualną innych podmiotów i wymagamy tego samego od Użytkowników oraz partnerów. Nieautoryzowane zamieszczanie, powielanie, kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publiczne wyświetlanie lub publiczne wystawianie prac chronionych prawami autorskimi stanowi naruszenie uprawnionych do tego podmiotów. Użytkownik pod żadnym warunkiem nie może korzystać ze Stron Monster, w celu naruszania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej innych podmiotów. Monster zastrzega sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników, oraz blokowania dostępu do Stron Monster Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. Monster zastrzega sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do podejmowania działań ograniczających dostęp do Strony i/lub usunięcia kont w każdej chwili, Użytkownikom, którzy łamią prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego czy jest to kolejne złamanie, z lub bez powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności przed Użytkownikiem, którego konto zostało usunięte, lub Użytkownikiem, którego dostęp został zablokowany. Bez względu na powyższe, jeśli Użytkownik uważa, że powiadomienie o złamaniu prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej jest nieprawdziwe, powinien skontaktować się ze spółką Monster, jak wskazano w sekcji 6 powyżej.

8. Odpowiedzialność Monster

Strony Monster działają m.in. jako miejsca dla (i) pracodawców do zamieszczania ofert pracy oraz wyszukiwania i oceny kandydatów oraz (ii) kandydatów do zamieszczania CV oraz Profili oraz szukania i oceny ofert pracy. Spółka Monster nie wyświetla i nie cenzuruje list, łącznie z oferowanymi profilami. Firma Monster nie angażuje się w faktyczne transakcje między pracownikami i kandydatami ani nie kontroluje ich.. Monster nie uczestniczy w rzeczywistej transakcji pomiędzy pracodawcami a kandydatami. W związku z tym, Monster nie jest odpowiedzialny za Zasoby Użytkownika, jakość, bezpieczeństwo lub legalność zamieszczonych ofert lub CV, prawdziwość lub poprawność ofert, możliwości pracodawcy do zaoferowania kandydatom oferty pracy lub możliwości kandydata do sprostania wymaganiom oferty pracy, jak również Monster nie składa żadnych zapewnień odnośnie ofert, CV lub Zasobów Użytkownika na Stronach Monster. Monster jest uprawniony, według własnego uznania, do usunięcia Zasobów Użytkownika, oferty pracy, CV lub innych materiałów ze Stron Monster w każdym czasie, jednakże Monster nie przyjmuje na siebie zobowiązania do takiego działania, i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, jest zwolniony z odpowiedzialności za niepodjęcie takiego działania.

Usługa Monster Networking zapewnia miejsce do tworzenia powiązań zawodowych i osobistych, a Monster nie sprawdza ani nie cenzuruje Profili lub Zawartości Użytkowników na Stronach Monster. Monster nie jest zaangażowany w rzeczywistą komunikację pomiędzy Użytkownikami. W związku z tym, Monster nie ma kontroli nad poprawnością, wiarygodnością, kompletnością lub aktualnością Profili lub Zasobów Użytkownika wysłaną do Stron Monster, oraz nie składa żadnych zapewnień odnośnie Profili ani Zasobów Użytkownika na Stronach Monster.

Użytkownik akceptuje ryzyko spotkania z osobami obcymi, niepełnoletnimi, osobami podającymi fałszywe dane (w tym ryzyko obrażeń fizycznych pochodzących od takich osób) będących Użytkownikami Stron i Usług Monster. Dane podawane przez takie osoby mogą być obraźliwe, szkodliwe lub nieodpowiednie, oraz w pewnych przypadkach źle lub myląco opisane. Użytkownik zobowiązuje się zachować odpowiednie środki ostrożności przed i w trakcie spotkań i kontaktów z innymi Użytkownikami.

Ponieważ identyfikacja Użytkowników w Internecie jest trudna, Monster nie może potwierdzić i nie potwierdza, że każdy Użytkownik jest tym, za kogo się podaje. Monster nie jest i nie może być zaangażowany w relacje pomiędzy Użytkownikami, ani kontrolować zachowania Użytkowników Stron Monster. W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą Użytkowników, Użytkownik zwalnia Monster (oraz jego agentów i pracowników) od jakichkolwiek roszczeń i żądań niezależnie od ich rodzaju, znanych i nieznanych, domniemanych i niedomniemanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób połączonych z takimi sporami w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Strony Monster i Zawartość Monster mogą zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Monster nie odpowiada i nie gwarantuje dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności żadnej ze Stron Monster lub Zawartości Monster. Używanie wszelkich Stron Monster oraz Zawartości Monster następuje na własne ryzyko Użytkownika. Strony Monster są okresowo zmieniane i mogą być zmieniane w każdej chwili. Monster nie odpowiada i nie gwarantuje konkretnych wyników na skutek użycia którejkolwiek ze Stron Monster. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez Użytkownika od Monster lub za pośrednictwem którejkolwiek ze Stron Monster nie może być traktowana jako jakiekolwiek zapewnienie, gwarancja lub poręcznie, chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej w niniejszych Zasadach.

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, to wyraża zgodę na wyłącznie Sekcji 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, (California Civil Code Section 1542), który stanowi: “Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń o których wierzyciel nie wie ani nie podejrzewa ich istnienia na jego lub jej korzyść w czasie obowiązywania zwolnienia, które jeśli byłyby mu lub jej znane, miałyby znaczny wpływ na jego lub jej ugodę z dłużnikiem”.

Użytkownik będący mieszkańcem Rzeczypospolitej Polskiej musi wziąć pod uwagę, że na podstawie Artykułu 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, gwarancja za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów/usług jest wyłączona.

Monster zachęca do wykonania kopii zapasowej całej Zasobów Użytkownika. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Monster nie jest odpowiedzialny za usunięcie, utratę lub nieautoryzowaną modyfikację jakiejkolwiek Zasobów Użytkownika.

Monster nie odpowiada i nie gwarantuje jakości lub natury któregokolwiek z produktów lub usług stron trzecich, zakupionych poprzez Stronę Monster, ani nie składa jakiegokolwiek innego zapewnienia, gwarancji lub oświadczenia w tym zakresie. Każde takie, zapewnienie, gwarancja lub oświadczenie będzie dostarczane bezpośrednio przez dostawcę takiego produktu lub usługi strony trzeciej, zgodnie z zasadami uzgodnionymi przez dostawcę.

Jeśli Użytkownik uważa, że coś na tej Stronie łamie niniejsze Zasady, powinien skontaktować się z agentem Monster, wskazanym w sekcji 6 powyżej.
Jeśli Monster zostanie powiadomiony o zawartości lub innych materiałach, które rzekomo nie są zgodne z tymi Zasadami, Monster może, zgodnie z własnym uznaniem, zbadać zarzut niezgodności oraz podjąć decyzję o usunięciu lub zażądaniu usunięcia danej zawartości. Monster nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za wykonanie lub niewykonanie takiego działania.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MONSTER NIE GWARANTUJE BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA ŻADNEJ ZE STRON MONSTER LUB USŁUG MONSTER, ANI ŻE ŻADNA ZE STRON MONSTER BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH MECHANIZMÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z KTÓREJKOLWIEK ZE STRON MONSTER LUB ZAWARTOŚCI MONSTER SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY URZĄDZEŃ LUB DANYCH LUB INNE KOSZTY, MONSTER NIE PONOSI ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI. STRONY MONSTER ORAZ ZAWARTOŚĆ MONSTER SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB RĘKOJMI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MONSTER, RZECZYWISTĄ LUB DOMNIEMANĄ, WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SPRZEDAŻ, PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ NIENARUSZANIE PRAWA. MONSTER NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI ZAWARTOŚCI MONSTER, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI ORAZ ODNOŚNIKÓW.

10. Wyłącznie odpowiedzialności za szkody

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MONSTER, JEGO DOSTAWCY ANI ŻADNA ZE STRON TRZECICH WYMIENIONA NA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON MONSTER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM ZA SZKODY RZECZYWISTE I UTRACONE KORZYŚCI, LUB SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY DANYCH, UTRACONE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY MONSTER ORAZ ZAWARTOŚCI MONSTER, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKAJĄ ONE Z GWARANCJI, ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWEGO, DELIKTOWEGO LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY MONSTER ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MONSTER WYNIKAJĄCA Z LUB POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU ZE STRONĄ MONSTER LUB WYKORZYSTANIEM ZAWARTOŚCI MONSTER, NIEZALEŻNIE OD PODSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI (ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA, GWARANCYJNA LUB INNA), NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI $100.

12. Odnośniki do innych stron

Strony Monster zawierają odnośniki do stron WWW osób trzecich. Te odnośniki są dostępne jedynie dla wygody Użytkownika, a nie jako sposób promocji zawartości tych stron osób trzecich przez Monster. Monster nie jest odpowiedzialny za zawartość stron osób trzecich, do których Strony Monster zawierają odnośniki i nie składa żadnych zapewnień odnośnie ich zawartości lub dokładności materiałów zawartych na takich stronach osób trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na odwiedzenie stron WWW osób trzecich, robi to na własne ryzyko.

13. Zakaz sprzedaży lub nieautoryzowanego wykorzystania komercyjnego

Użytkownik wyraża zgodę na nieodsprzedawanie i niecedowanie swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad. Wyraża również zgodę na niedokonywanie nieautoryzowanego komercyjnego użycia którejkolwiek ze Stron Monster.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zwolnić z odpowiedzialności oraz zabezpieczyć Monster, jego przedstawicieli, reprezentantów, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami oraz odszkodowaniami osób trzecich, wliczając w to koszty prawne i księgowe, które mogą powstać związku lub wynikać z: (I) Zawartości Użytkowników lub innych materiałów dostarczonych do Stron Monster, (II) wykorzystania Zawartości Monster przez Użytkownika, lub (III) naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z tych Zasad. Monster niezwłocznie powiadomi Użytkownika o powstaniu takiego roszczenia, wszczęciu procesu lub postępowania.

15. Ogólne

Monster nie gwarantuje, że Zawartość Monster może być zgodnie z prawem przeglądana lub że zapewniony będzie dostęp do niej poza terytorium Polski. Dostęp do Zawartości Monster może nie być zgodny z prawem w odniesieniu do określonych osób lub w określonych krajach. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do którejkolwiek ze Stron Monster, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi normami prawnymi. Wszelkie oprogramowanie pobrane ze Stron Monster podlega prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i nie może być pobierane lub w inny sposób eksportowane lub re-eksportowane (I) do (lub do obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub innego kraju, na które USA nałożyło embargo lub (II) do osoby lub firmy znajdującej się na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA, lub Tabeli Odrzuconych Zamówień Departamentu Handlu USA. Przez pobieranie lub używanie takiego oprogramowania, Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że nie znajduje się w, pod kontrolą lub nie jest obywatelem lub rezydentem takiego kraju, ani osobą lub podmiotem znajdującym się na jednej z tych list.

Niniejsze Zasady podlegają prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Zasadami podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek klauzula tych Zasad zostanie uznana za nieważną przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiej klauzuli nie wpływa na ważność pozostałych klauzul tych Zasad, które pozostają w pełnej mocy. Uchylenie któregokolwiek postanowienia tych Zasad nie może być postrzegane jako trwałe uchylenie danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Dodatkowo, niemożność wyegzekwowania przez Monster jakiegokolwiek postanowienia tych Zasad nie może być postrzegana jako uchylenie tej zasady lub w inny sposób wpłynąć na możliwość Monster do egzekwowania takiej zasady w przyszłości. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w dodatkowej umowie, w dodatkowych Zasadach dla konkretnych obszarów Stron Monster, włączając w to Politykę Prywatności Monster (zobacz: http://inside.monsterpolska.pl/policy/inside2.aspx), w licencji oprogramowania, lub w materiale na określonych Stronach Monster, niniejsze Zasady stanowią kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Monster, dotyczącą korzystania ze Stron Monster. Żadne zmiany tych Zasad nie będą dokonywane w inny sposób niż poprzez zamieszczanie aktualizacji na tej stronie.

16. Dodatkowe zasady

Określone obszary Stron Monster podlegają dodatkowym Zasadom. Używając takich obszarów, lub ich części, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie dodatkowych Zasad, odnoszących się do takich obszarów.

Dane geograficzne ©GfK GeoMarketing są dostarczane przez GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing dostarcza dane geograficzne i mapy kodów pocztowych Zachodniej Europy oraz Kanady do utworzenia wyszukiwarki lokalizacji najbliższych ofert oraz dla wizualizacji map. Mapy i dane geograficzne są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane wyłącznie w aplikacji internetowej oraz funkcjonalnościach zapewnianych przez Monster. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub publikacja danych geograficznych oraz map nie jest dozwolone.

Dane geograficzne ©Maponics, LLC 2008 są dostarczane przez Maponics, LLC. Maponics dostarcza dane geograficzne i mapy kodów pocztowych Stanów Zjednoczonych. Mapy i dane geograficzne są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane wyłącznie w aplikacji internetowej oraz funkcjonalnościach zapewnianych przez Monster. Jakiekolwiek inne wykorzystywanie lub publikacja danych geograficznych oraz map nie jest dozwolone.

17. Usługi dla urządzeń przenośnych

W przypadku korzystania ze Stron Monster za pośrednictwem urządzenia przenośnego Użytkownik zgadza się na przesyłanie do spółki Monster — za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego i operatora sieci — informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze Stron Monster, w tym w szczególności danych operatora sieci komórkowej, urządzenia bezprzewodowego lub lokalizacji fizycznej. Ponadto, używanie Stron Monster za pośrednictwem urządzenia przenośnego może powodować wyświetlanie danych na ekranie lub za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Stron Monster za pośrednictwem urządzenia przenośnego, wówczas oświadcza, że w zakresie importowania danych z systemu spółki Monster do urządzenia przenośnego dysponuje wszelkimi prawami do udostępniania przesłanych danych operatorowi sieci komórkowej lub innemu usługodawcy. W przypadku zmiany lub dezaktywacji konta w urządzeniu przenośnym, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania informacji na koncie Monster, aby mieć pewność, że wiadomości nie będą wysyłane osobie, która otrzyma poprzedni numer konta Użytkownika, a odpowiedzialność za brak takiej aktualizacji ponosi Użytkownik. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i uzyskanie niezbędnych zezwoleń w związku z dostępem do Stron Monster za pośrednictwem operatora sieci komórkowej. W związku z tym Użytkownik musi skontaktować się z operatorem w celu sprawdzenia, czy Strony Monster są dostępne, oraz zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi korzystania z tych usług za pośrednictwem konkretnego urządzenia przenośnego.

Jeśli Użytkownik używa jakiejkolwiek udostępnionej do pobrania aplikacji w celu uzyskania dostępu do Stron Monster, wówczas wyraźnie potwierdza wyrażenie zgody na postanowienia towarzyszącej Aplikacji Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego udostępnionej podczas pobierania lub instalacji, które to postanowienia mogą być modyfikowane.

18. Obowiązywanie

Te Zasady obowiązują w całości i mają zastosowanie wobec Użytkownika jakiejkolwiek Strony Monster. W razie złamania przez Użytkownika tych Zasad, lub jeśli Monster nie będzie w stanie zweryfikować lub sprawdzić jakiejkolwiek informacji przesłanej przez niego przy rejestracji na Stronie Monster, Monster zastrzega sobie prawo, zgodnie z własną oceną, do stosowania środków prawnych, włącznie, lecz bez ograniczeń do usunięcia Zasobów Użytkownika ze Stron Monster oraz natychmiastowego usunięcia rejestracji Użytkownika z możliwością dostępu do Stron Monster i/lub innych usług zapewnianych Użytkownikowi przez Monster. Nawet gdy Użytkownik przestanie korzystać ze Stron Monster, to poszczególne klauzule tych Zasad, w tym Sekcje 1, 2, 5, 7 do 16. w dalszym ciągu będą go obowiązywać.

 

Aktualizacja ważna od 20 maja 2013 r.

Podsumowanie Zmian – ważne od 20 maja 2013 r.

Spółka Monster zmodyfikowała Warunki użytkowania, aby uwzględnić nowe narzędzia komunikacyjne dostępne w witrynach Monster oraz potencjalne gromadzenie przez spółkę Monster informacji o użytkowniku z dostępnych publicznie stron i wykorzystywanie ich do tworzenia Profilów lub dodawanie ich do istniejących Profilów.

Praca - oferty pracy - wyszukiwanie: